फ़ोन किताब

??????????????? ???????????? ?????? ??????????????? ???????????????

नाम सम्पर्क नंबर

cSjok ;qx

eks-% 9351279120

Jh ckck

eks-% 9928260244

yksdra= dk lans'k

eks-% 9414044022

nh{kk niZ.k

eks-% 9887258977

gkM+ksrh dk 'ksj

eks-% 8209447440

vf/kdkj dh vkokt

eks-% 9929958258

????????????????????????

नाम सम्पर्क नंबर

cuhikdZ

2201898

22 xksnke

2211258

?kkVxsV

2615550

,e-vkbZ-jksM+ ??flfoy ykbu??

2375925

fo'odekZ vkS|ksfxd {ks=

2332573

ekuljksoj

5178866

vkesj

2531282

lhrkiqjk

2275250

???????????????????????????

नाम सम्पर्क नंबर

vkikrdkyhu ,EcwysUl ??fu%'kqYd??

108

efgyk fpfdRlky;

2601333&34

larkdck nqyZHkth eseksfj;y gkWfLiVy

2566251

,l-,e-,l- gkWfLiVy

2566291

tukuk gkWfLiVy

2378721] 2372323

:axVk gkWfLiVy

98284&66555

mfu;kjk gkWfLiVy

98290&62290

ljnkjth

2621631

ts-ds yksu gkWfLiVy

2619827

viSDl gkWfLiVy

2751871

QksfVZl gkWfLiVy

2547000

lksuh gkWfLiVy

2562028

???????????????????????????

नाम सम्पर्क नंबर

,;j ykbUl ??flVh] ,;jiksVZ??

2743500] 2743407

iqNrkN @ cqfdax

1600 @ 180

vkxeu lqpuk @ izLFkku

1407

,;j ykbUl ,;jiksVZ] lkaxkusj

2321333

,;jiksVZ] lkaxkusj

2743324] 2550623

,;j bafM;k

2389047

bafM;u ,;j ykbUl ??vkj{k.k??

2742283

bafM;u ,;j ykbUl ??,;jiksVZ??

2721519

tsV ,;jost ??flVh vkj{k.k??

5112222 @ 3

tsV ,;jost ??,;jiksVZ??

2551354

lgkjk ,vjykbUl

2546693 @ 4

,;j Msdu

3236323

FkkbZ ,;jost

2361519

fczfV'k ,;jost

2370374

,;j Qz kal

2370509

ikliksVZ dk;kZy;

2710884

??????????????????

नाम सम्पर्क नंबर

Mh-vkj-,e-

2200322

iwNrkN

2204531] 139

LVs'ku ekLVj ??t;iqj??

2208060

jsyos iwNrkN ??dE;wVj vkj{k.k??

135

vkj{k.k ??dE;wVj?? ??ih-,u-iwNrkN??

2201401

jsyos LVs'ku xksne

2201401]2360451

2233837

nqxkZiqjk jsyos LVs'ku

2721787

xka/kh uxj jsyos LVs'ku

2707416

lkaxkusj jsyos LVs'ku

2731635

txriqjk jsyos LVs'ku

2750052

dudiqjk jsyos LVs'ku

2470824

????????????????????? (??????????????????)

नाम सम्पर्क नंबर

vkj-vkj-lh-??,l-,e-,l-??

2560291@2561906

lokbZ ekuflag vLirky

2560291

lsVsykbV gkWfLiVy ??cuhikdZ??

2202449

lsVsykbV gkWfLiVy ??lsBh dkWyksuh??

2618712

lwjtey cEcbZ okyk gkWfLiVy

2313457

tukuk gkWfLiVy] pk??niksy

2378721@2372323

nUr egkfo|ky; ,oa fpfdRlky;

2280333

i'kq fpfdRlky;

2373237

ckaxM vLirky

2566870@2560291

lhth,p,l iksyks fDyfud ??ctkt uxj??

2710021

psLV ,.M Vh-ch- gkWfLiVy

2304414&15

bZ-,l-vkbZ-gkWfLiVy] vtesj jksM

2223579&80

xksnkojh nsoh tktw gkWfLiVy

2383148

,p-ch- dkaofj;k gkWfLiVy] 'kkL=h uxj

2301236

vkblksys'ku gkWfLiVy ??,l-,e-,l-??

2560291

t;iqfj;k vLirky

2551460@2552034

ts-ds- yksu

2619827

efgyk fpfdRlky;

2601334@2610616

ekufld gkWfLiVy

2613737

fefyV??h gkWfLiVy

2207391

ek/ko foykl vk;qosZfnd laLFkku

2672285

izkd`frd fpfdRlky;] ckiw uxj

2710590

jsYos gkWfLiVy

2223735

?????????????????? ??????????????? ??????????????????

नाम सम्पर्क नंबर

lqHkk"k pkSd

2631790] 2635840

lat; lfdZy

2362767] 2362174

pk??niksy

2312308

fo/kk;diqjh

2368080] 2369756

fo'odekZ

2330507

oS'kkyh uxj

2358504] 2352088

gjekM+k

2261400] 2330744

fla/kh dSEi

2205070] 2206201

ykydksBh ,e-Mh-jksM+

2611089] 2615108

,l-,e-,l- vLirky ??vks-ih??

2563036

lkaxkusjh xsV ??vks-ih-??

2571275

lkaxkusj

2545920] 2721677

lkaxkusj ??lnj??

2771662

T;ksfruxj

2741844

HkV~VkcLrh

2307100

fo|k/kj uxj

2230100] 2232900

flfoy ykbUl ??vks-ih-??

2223097

lnj Fkkuk] jsYos LVs'ku

2202677

?kkVxsV ??ok;jySl??

2613854

';ke uxj

2811000] 2811193

V??kaliksVZ uxj

2610655] 2618574

dj.kh fogkj

2440080

dj/kuh

2405900

HkkadjksVk ??pkSdh??

2250625

izrki uxj

2175636

tokgj lfdZy

2546076

eqgkuk

2739013

,;j QkslZ ??flD;ksfjVh??

2550681

vkn'kZ uxj

2610644@100

v'kksd uxj

2225650

vkesj

2530295

iqfyl ykbu ??'kgj??

2206324

ukgjx< jksM+

2410464@100

ctkt uxj

2705971] 2703153

cuh ikdZ

2202095] 2207670

xyrk xsV

2641067] 2641852

cz??iqjh

2676095] 2672315

cz??iqjh ??vks-ih-??

2671305] 2672315

xka/kh uxj

2719150] 2719026

dksrokyh ??pkSiM+??

2321444

tokgj uxj

2624553] 2623060

tkyqiqjk

2373589] 2367588

efgyk Fkkuk ??xka/kh uxj??

2701753] 2710232

efgyk Fkkuk ??m??kjh??

2601360

>ksVokM+k

2346100] 2341555

ek.kdpkSd

2601366] 2607071

ekyoh; uxj

2523040] 2520642

ekuljksoj

2392224] 2399379

ekuljksoj ??f'kizk iFk??

2783878] 2784239

eksrh Mw??xjh

2613663] 2610663

egs'k uxj

2501437] 25072331

eqjyhiqjk

2421200

jkexat

2661676

'kkL=h uxj

2308100

lksM+kyk

2295866] 2295920

???????????? ????????????

नाम सम्पर्क नंबर

efgyk fpfdRlky;

2610616@19

tukuk gkWfLiVy

2378271@2378104

,l-,e-,l- gkWfLiVy

2560291@234

larksdck nqyZHkth gkWfLiVy

2566251@2574189

LokLF; dY;k.k CyM cSad] feyki uxj

2545293] 2721771

vxzlsu CyM cSad

2335569

QksfVZl CyM cSad

2547000

???????????? ?????????????????????

नाम सम्पर्क नंबर

MkW- vrqy pkbYM vLirky

5111850

vej tSu gkWfLiVy

2313099] 2314022

ve`r vLirky ??lkaxkusj??

2731281

vuqjkx uflZx gkse] ekuljksoj

2782546

,isDl gkWfLiVy

2751871&72

egkohj dSalj gkWfLiVy

2700107

Hk.Mkjh gkWfLiVy

2703851

/kuoUrjh vkS"k/kky;

2560041

Vksafxa;k gkWfLiVy ??gkVZ??

2370271] 2374547

t;iqj gkWfLiVy ??yky dksBh??

2742619] 2742266

t;iqj dSyfxjh vkbZ gkWfLiVy

2521384

dq"B vkJe] xyrk jksM

2680437

fycVhZ gkWfLiVy

2361691

egkRek xka/kh gkWfLiVy

2771001] 002

eksuhysd gkWfLiVy

2653021] 2651393

jsfM;sUV gkWfLiVy ,oa ;wjks- bULVh-

2382069

jkt- gksE;ksiSfFkd esfMdy dkWyst

2367559

jkt/kkuh fDyfud

2371202

jktiwrkuk gkWfLiVy

2351973

jsM??kWl lfefr fDyfud

2617214

:axVk gkWfLiVy

2522000] 2522002

larksdck nqyZHkth gkWfLiVy

2566251&52

lgk; vkbZt gkWfLiVy

2621888

lksuh gkWfLiVy

2571122] 2562028

lsok;ru gkWfLiVy

2220240

mfu;kjk gkWfLiVy

2620373

[k.Mkdk gkWfLiVy

2548211] 2722922

Mh-lh- gkWfLiVy ??f=os.kh uxj??

2763672]9413340157

O;kl esUVy gkWfLiVy] vtesj jksM

2223758

fx=hnsoh eseks- gkWfLiVy] ekuljksoj

2396898

QksfVZl ,LdksVZl~ gkWfLiVy

2547000] 2] 9

'ks[kkoVh gkWfLiVy

2232211] 2232194

ehjk MsUVy gkWfLiVy

2202220] 2202748

bZEihfj;y gkWfLiVy

2302300] 2300111

lkdsr gkWfLiVy

2785074&75

vkj-ih- eseksfj;y gkWfLiVy

2653689

???????????? ????????? ??????????????????

नाम सम्पर्क नंबर

fgUnqLrku iSV??ksfy;e

2740154@2740087 ??QSDl??

vkuUn xSl] xksfoUn ekxZ

2617486@0417

[k.Msyoky xSl] tksgjh cktkj

2572385@2576552

eksgu xSl] cuhikdZ

2281707@2281860

vk'kh"k xSl] vkxjk jksM

2561363@1017

'kf'k xSl] Vksad jksM

2740001&2

ljLorh xSl] lkaxkusj

2732799@6500623

egky{eh xSl] pkSaew gkml

2221541@42

v'kksd xSl] lqHkk"k uxj

3148486@2280461

ds-,l- ,UVjizkbZtst] ekyoh; uxj

2522286

Hkkjr isV??ksfy;e

2331769@2330246

jkt/kkuh xSl vkn'kZ uxj

2615802@2528

vfEcdk xSl] vEckckM+h

2338426@5818

ikoZrh xSl] czgkziqjh

2410643@0373

mfeZy xSl] ctkt uxj

2741557@3391

dkdfj;k xSl] gok lM+d

2228384&87

f'ko xSl] 'kkL=h uxj

2303444@3034

vkesj xSl] vkesj

2530174@290

jktho xSl] ekuljksoj

2392101@0420

lUuh xSl] ekyoh; uxj

2751868@723

xqykc xSl] oS'kkyh uxj

4005396

iq"ik xSl] vkn'kZ uxj

2600282@7041

,DliVZ xSl] HkkadjksVk

2251236&7

bf.M;u vkW;y

1316@2608831QS

t; iqj xSl] lfoZl ,e-vkbZ-jksM

2620722@2949

iwj.k xSl] tokgj uxj

2653828@4828

iafMr xSl] lalkjpUnz jksM

2366425@7178

vkse xSl] ekyoh; uxj

2752832@84

lq"kek xSl] ';ke uxj

2392880@641

ef.k] ,UVjizkbZtst] lwjtiksy

2615720@4631

rst ,UVjizkbZtst] Vksad jksM

2711661@0568

'kkfr xSl] xaxkiksy

2631667@814

dfork ,UVjizkbZtst] x.kxkSjh ck-

2310123@5100

uohu xSl] bafnjk cktkj

2310196@2307

jkt-??;&fo??; la?k] ch-,l- jksM

2740203@684

'kkL=h uxj xSl] 'kkL=h uxj

2301898@06553

fujatu xSl] eqjyhiqjk

2232046@2106

fo??; d`".kk] lsBh dkWyksuh

2641364&5

ekuljksoj xSl] ekuljksoj

2785440@5178699

y{; xSl] ekyoh; uxj

2753500&1

dY;k.k xSl] vkesj

2530567@0760

lkaxkusj xSl] lkaxkusj

2790519@1002

f=os.kh xSl] f=os.kh uxj

2761859@276184

vly nqxZ ,UVjizkbZts] oS'kkyh uxj

2359500@595

jktsUnz xSl] vEckckM+h

2335343@5717

gokegu b.Msu] mfu;kjksa dk jkLrk

2313132@9696

??????????????????????????? ???????????????

नाम सम्पर्क नंबर

Jh ukjk;.k fizfUVax izsl] lkaxkusj] t;iqj

8003006667

???????????????????????? ?????????????????? ??????????????????

नाम सम्पर्क नंबर

dkWy lsUVj ??fo|qr??

2208999

?????????????????? ?????????????????? ???????????? ????????? ??????????????????

नाम सम्पर्क नंबर

nSfud HkkLdj

3988884] 2711357

jktLFkku if=dk

39404142

jktLFkku if=dk ??flVh??

2561582

jk"V??nqr

2374837

nSfud uoT;ksfr

2206661&2

egdk Hkkjr

2640840&45

Msyh U;qt

5116741

lekpkj txr

2377044

iatkc dsljh

2705446

VkbEl vkWQ bafM;k

2743186

bafM;u ,Dlizsl

2744823&24

jk"V??h; lgkjk

2741765

jk"V??h; lgkjk ??mnwZ??

2741682

nSfud tkxj.k

2221393

tulrk

2744823&24

uo Hkkjr VkbEl

2626100

fgUnqLrku VkbEl

2207386

bdksfed VkbEl

2743187

LVsV~leSu

3101818

fgUnqLrku

5110974

n fgUn

2377704

Jh ckck U;wt

9928260244

cSjok ;qx

9351279120

us'kuy gSjkYM

2600214

ik;ksfu;j

2291921

nSfud vf/kdkj

2450604

tyrs nhi

2742116

egkuxj VkbEl

2751076

lk/; T;ksfr niZ.k

2309102&3

nSfud bofuax Iyl

2210032

nSfud bofuax iksLV

2504747

nSfud U;qt VqM

3005555

nSfud Hkksj

2590070

[kcjksa dh nqfu;k

3948540

fujkyk jktLFkku

2706418

nSfud xzsV jktLFkku

2319293

egdk jktLFkku

2747299

bafM;k VqM

2706805

nSfud ldky

2373661

okf.kT; lsr

2723215

rF; Hkkjrh

5121113

ih-Vh-vkbZ-

2707518

;w-,u-vkbZ-

2372670

nwjn'kZu

2705880

vkdk'kok.kh

2370027

Mh-ih-vkj lekpkj

2227139

nSfud e`nqy if=dk

4039445

Hkk"kk

2707518

vkt rd

2743545

,u-Mh-Vh-oh-

2229343

LVkj U;wt

4034440

if=dk Vh-oh-

2373373

HkkLdj Vh-oh-

2703629

th-Vh-oh-

2722610

bZ-Vh-oh-

2744047

ek.kd Vh-oh-

2742116

lgkjk Vh-oh-

2743229

tkxj.k Vh-oh-

2221393

LVkj Vh-oh-

2607770

bf.M;k Vh-oh-

9414044607

??????????????? ????????????

नाम सम्पर्क नंबर

vijk/k iqfyl

090

ckyd

2353997] 1098

fo|qr

2354900] 1912

vkWijs'ku xfjek

2204475] 77] 79

jksMost

5116029

i'kq fpfdRlky;

2373237

gSYi bu lQfjax

2760012] 1051

??????????????????????????? ??????????????????

नाम सम्पर्क नंबर

iqfyl

100

fu;U=.k d{k ??t;iqj??

2575715

nq?kZVuk fu;U=.k d{k] iqoh

2567436

nq?kZVuk fu;U=.k d{k] mrjh

2568721

nq?kZVuk fu;U=.k d{k] nf{k.kh

2575171

nq?kZVuk fu;U=.k d{k] if'peh

2577717

vfxz'keu

101

jksxh okgu ??,l-,e-,l-??

102

,l-,e-,l- vkikrdkyhu

2560291

,l-,e-,l- CyM cSad o us= cSad

2560269

?????????????????? ?????????????????????

नाम सम्पर्क नंबर

M~;wVh vkWfQlj

2207903

IysV QkeZ ua-

2207906

IysV QkeZ ua- 2 ??,Dlizsl o yksdy??

2207912

IysV QkeZ ua- 3 ??MhyDl??

2207907@2204445

IysVQkeZ ua- 4

2207914

MhyDl cl ??Qksu cqfdax??

2205790

nq?kZVuk izdks"B

2207908

ukjk;.k flag lfdZy

2574904

V??kaliksVZ uxj cl LVS.M

2601944

ekth dh Nrjh

2670159

nqxkZiqjk

2172488

lksMkyk

2297574

QkYV fjiksVZ

2198

VsyhQksu f'kdk;r

1598

VsyhQksu funsZf'kdk

197 @ 1597

fgUnh fo'ks"k lsok

177 @ 1577

,l-Vh-Mh- dksM lqpuk

1583

le;

174 @ 1574

varjjk"V??h; Va??d cqfdax lsok

1586

izkr% dky vykeZ lsok

1573

Qksuksxzke lsok

185@2360870@1585

Va??d cqfdax lgk;rk

2373190@181@1580

dkWy cqfdax lwpuk ??fMys??

2373190 @ 1588

VsyhQksu fcy iwNrkN

1515@561176@2561179

eq>ls iwNks ??vkLd eh?? lsok

2367000

ifjofrZr VsyhQksu lsok ??Hin.??

1951] ??Eng.?? 1952

fo'ks"k lwpuk

2362465

???????????????????????? ????????????????????????

नाम सम्पर्क नंबर

ikliksVZ dk;kZy;

2710884] 2711151