परिचय स्मारिका 2017

firk dk uke
Lo- Jh jru yky
irk
txriqjk&euksgjiqjk xk¡o] yksV~l ifCyd Ldwy ds ikl] t;iqj
lEidZ lw=
dn
5^8Þ
tUe frfFk
16 Jun 1995
f”k{kk
10oha
O;olk;
v/;;u
xks=
Loa;& cSFksM
ekrk& xaxoky
nknh& ukxjoky
ukuh&
lkeus u gks&